Skip to main content

Bestuursverslag over 2017

Wat vooraf ging

Direct na zijn succesvolle ruimtevlucht die 193 dagen duurde (21 december 2011 tot 1 juli 2012) geeft astronaut André Kuipers aan dat hij zich wil inzetten ten dienste van de samenleving met bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Vooral voor deze laatste activiteiten wil hij een stichting oprichten en verzoekt Anne Cor Groeneveld om naast hem in het bestuur plaats te nemen. De stichting dient te voldoen aan de principes die gelden voor een “goede doelen organisatie” welke aanspraak kan maken op de ANBI status. Op 10 december 2012 brengen de heren Kuipers en Groeneveld een bezoek aan notariskantoor van Esch Wisse in Hoofddorp voor de oprichting van de stichting.

Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt als volgt:

“De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” 

Bestuur en bestuurswerkzaamheden

Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit: André Kuipers, voorzitter en Anne Cor Groeneveld,

secretaris-penningmeester. In de verslagperiode kwam het bestuur vier maal bijeen naast de diverse contacten voor de activiteiten van de stichting.

Financiële verantwoording

De opbrengsten uit boeken (royalties) door André Kuipers zijn in 2017 overgemaakt aan de op de

omslag van de boeken genoemde goede doelen, te weten:

  • Emma Kinderziekenhuis
  • Stichting Hoogvliegers
  • We Foundation
  • Wereld Natuur Fonds

Door het bestuur is besloten om totaal € 27.540 in 2017 te schenken aan de goede doelen die worden gesteund door de stichting. Te weten de SpaceExpo (€15.000), NLF André Kuipers Ruimtevaartprijs (€2.500), ASE-ISU Award (€500) en aan de Stichting Spazebuzz Foundation (€ 9.540).

Nieuws 2017

Het jaar 2017 was wederom een afwisselend jaar in de agenda van André. Hij werd in de gelegenheid gesteld om aandacht te geven aan het ambassadeurschap van zijn eigen goede doelen. André zet zich in om aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de planeet en hoopt mensen te inspireren voor wetenschap en techniek. Wetenschappelijke kennis is noodzakelijk om technologische oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken. Deze kennis wordt deels verschaft door satellietmonitoring, welke door organisaties als het Rode Kruis wordt gebruikt om rampen te voorkomen en door JustDiggIt om verwoestijning in kaart te brengen vanuit de ruimte.

Balans per 31 december

2017 2017 (begroot) 2016
Actief
(bedragen in euro’s)
Overlopende activa                                     623                                            –                           181
Liquide middelen                          144.599                          152.000                 174.962
BALANS TOTAAL                          145.222                          152.000                 175.143
Passief
Eigen vermogen
Stichting kapitaal                          139.977                          150.000  ;                 159.375
Kortlopende schulden
Overlopende passiva                        5.245                        2.000                  15.768
                               5.245                                2.000                    15.768
BALANS TOTAAL                          145.222                          152.000                 175.143

Staat van baten en lasten tot en met 31 december

2017 Begroting 2017 Saldo 2016
(Bedragen in euro’s)
Baten
Donaties                     11.629                     10.000                  10.050
Royalties                        3.244                        5.500                     5.471
Giften                                    –                                    –                                 –
Lezingen                                    –                                    –                                 –
                            14.873                             15.500                    15.521
Lasten
Donaties verstrekt aan goede doelen                        6.000                  15.000
Donatie SpaceExpo                     15.000                                    –                                 –
NLF André Kuipers Ruimtevaartprijs                        2.500                        2.500                                 –
Spazebuzz Foundation                        9.540
Overige giften                             500                                    –                     1.208
Schenking royalties                        3.244                        4.300                     6.268
Kantoorkosten                             943                        1.500                                 –
Verkoopkosten                                    –                                    –                     3.713
Algemene kosten                        2.420                        2.500                                 –
Eénmalige advieskosten                                    –                                 –
Ontvangen rente baten                                 -1                       -1.800                        -181
Rentelasten en bankkosten                             125                             250                          172
                            34.271                             15.250                    26.180
Saldo van baten en lasten                            -19.398                                     250                  -10.659