Skip to main content

Berstuursverslag over 2014

Financiële verantwoording

De opbrengsten uit boeken (royalties) door André Kuipers zijn in december 2014 overgemaakt aan de op de omslag van de boeken genoemde goede doelen, te weten:

 • Emma Kinderziekenhuis € 3.710,07
 • Stichting Hoogvliegers € 890,00
 • We Foundation € 1.660,40
 • Wereld Natuur Fonds € 3.710,07

Op 10 november 2014 is door het bestuur besloten om in 2014 de volgende bedragen te schenken aan de goede doelen die worden gesteund door de stichting:

 • Emma Kinderziekenhuis € 3.500,00
 • Stichting Hoogvliegers € 2.500,00
 • WE Foundation € 2.500,00
 • Wereld Natuur Fonds € 1.500,00

Op 22 juni 2014 is een donatie verstrekt aan het Wereld Natuur Fonds van € 1.000,00.

Bestuursverslag André Kuipers Stichting 2012 – 2013

Wat vooraf ging

Direct na zijn succesvolle ruimtevlucht die 193 dagen duurde (21 december 2011 tot 1 juli 2012) geeft astronaut André Kuipers aan dat hij zich wil inzetten ten dienste van de samenleving met bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Vooral voor deze laatste activiteiten wil hij een stichting oprichten en verzoekt Anne Cor Groeneveld om naast hem in het bestuur plaats te nemen. De stichting dient te voldoen aan de principes die gelden voor een “goede doelen organisatie” welke aanspraak kan maken op de ANBI status. Op 10 december 2012 brengen de heren Kuipers en Groeneveld een bezoek aan notariskantoor van Esch Wisse in Hoofddorp voor de oprichting van de stichting.

Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt als volgt:
“De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Bestuur en bestuurswerkzaamheden

Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit: André Kuipers, voorzitter en Anne Cor Groeneveld, secretaris-penningmeester. In de verslagperiode kwam het bestuur zeven maal bijeen naast de informele contacten om de stichting op te richten en vorm te geven.

Goede doelen

In de afgelopen beleidsperiode werden de volgende doelen ondersteund:

 • Wereld Natuur Fonds
 • WE Foundation
 • Emma Kinderziekenhuis
 • Stichting Hoogvliegers

De Stichting is haar activiteiten aangevangen op basis van een voorschot op de opbrengsten die door André Kuipers werden gegenereerd in 2012 met zijn publieke optredens. Omdat het overleg hierover met de Belastingdienst over deze donatie tot in 2014 doorliep, gaf dit voor het eerste exploitatiejaar een negatief eigen vermogen. De dialoog met de Belastingdienst is in 2014 afgerond en door het bestuur van de Stichting en de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst getekend.

Tot slot

Het bestuur wil zijn grote dank uiten aan mevrouw Helen Conijn, echtgenote van André Kuipers, voor haar enorme inzet ten behoeve van het werk van de stichting.

André Kuipers – Voorzitter
Anne Cor Groeneveld – Secretaris-penningmeester

Overige giftenp.m € –

Balans per 31 december
2015 (begroot) 2014  
Actief
Overlopende activa € 0 € 2.500
Liquide middelen  € 183.750  € 179.700
BALANS TOTAAL € 183.750 € 182.200
Passief
Eigen vermogen
Stichting kapitaal € 183.750 € 180.200
Kortlopende schulden
Renteloze lening A. Kuipers € – € –
Overlopende passiva € 2.000 € 2.000
€ 2.000 € 2.000
BALANS TOTAAL € 186.250 € 182.200
Staat van baten en lasten over 2014
Begroting 2015  Saldo 2014
Baten
Donaties   € 12.000   € 204.182
Royalty’s   € 2.700 € 9.971
Giften € – € –
Lezingen € – € 4.175
€ 14.700 € 218.328
Lasten
Donaties verstrekt aan goede doelen € 5.000 € 11.000
Schenkingen royalty’s € 2.700 € 9.971
NLF André Kuipers Ruimtevaartprijs € 2.500 € –
Kantoorkosten € 2.000 € 1.651
Algemene kosten € 2.500 € 2.409
Eénmalige advieskostem € – € 6.740
Ontvangen rente baten € -1.800 € –
Rentelasten en bankkosten € 250 € 246
€ 13.150 € 32.017
Saldo van baten en lasten € 1.550 € 186.311