Skip to main content

Berstuursverslag over 2015

Wat vooraf ging

Direct na zijn succesvolle ruimtevlucht die 193 dagen duurde (21 december 2011 tot 1 juli 2012) geeft astronaut André Kuipers aan dat hij zich wil inzetten ten dienste van de samenleving met bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Vooral voor deze laatste activiteiten wil hij een stichting oprichten en verzoekt Anne Cor Groeneveld om naast hem in het bestuur plaats te nemen. De stichting dient te voldoen aan de principes die gelden voor een “goede doelen organisatie” welke aanspraak kan maken op de ANBI status. Op 10 december 2012 brengen de heren Kuipers en Groeneveld een bezoek aan notariskantoor van Esch Wisse in Hoofddorp voor de oprichting van de stichting.

Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt als volgt:
“De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Bestuur en bestuurwerkzaamheden

Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit André Kuipers (voorzitter) en Anne Cor Groeneveld (secretaris-penningmeester). In de verslagperiode kwam het bestuur vier maal bijeen, naast de diverse contacten voor de activiteiten van de stichting.

Financiële verantwoording

  • De opbrengsten uit boeken (royalties 2014/2015) door André Kuipers zijn in 2015 overgemaakt aan de op de omslag van de boeken genoemde goede doelen, te weten:
  • Emma Kinderziekenhuis € 1.479,12
  • Stichting Hoogvliegers € 873
  • We Foundation € 453,22
  • Wereld Natuur Fonds € 1.379,12.

Door het bestuur is besloten om in 2015 de volgende bedragen te schenken aan de goede doelen die worden gesteund door de stichting:

  • Emma Kinderziekenhuis € 3.500,00
  • Stichting Hoogvliegers € 2.500,00
  • WE Foundation € 2.500,00
  • Wereld Natuur Fonds € 1.500,00

 

Balans per 31 december
Begroting 2016 2015
Actief
Overlopende activa € 0 € 2.236
Liquide middelen  € 180.000  € 169.798
BALANS TOTAAL € 180.000 € 172.034
Passief
Eigen vermogen
Stichting kapitaal € 178.000 € 170.034
Kortlopende schulden
Overlopende passiva € 2.000 € 2.000
€ 2.000 € 2.000
BALANS TOTAAL € 180.000 € 172.034
Staat van baten en lasten over 2015
Begroting 2016  Saldo 2015
Baten
Donaties   € 11.000   € 10.343
Royalty’s   € 4.300 € 4.284
Giften € – € –
Lezingen € – € –
€ 15.300 € 14.627
Lasten
Donaties verstrekt aan goede doelen € 6.000 € 16.750
Schenkingen royalty’s € 4.300 € 4.284
NLF André Kuipers Ruimtevaartprijs € 2.500 € –
Overige giften
Kantoorkosten € 1.500 € 1.582
Verkoopkosten € – € 209
Algemene kosten € 2.500 € 3.163
Eénmalige advieskosten
Ontvangen rente baten € -1.800 € -1.443
Rentelasten en bankkosten € 250 € 248
€ 15.250 € 24.793
Saldo van baten en lasten € 50 € -10.166