Skip to main content

Berstuursverslag over 2016

Wat vooraf ging

Direct na zijn succesvolle ruimtevlucht die 193 dagen duurde (21 december 2011 tot 1 juli 2012) geeft astronaut André Kuipers aan dat hij zich wil inzetten ten dienste van de samenleving met bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Vooral voor deze laatste activiteiten wil hij een stichting oprichten en verzoekt Anne Cor Groeneveld om naast hem in het bestuur plaats te nemen. De stichting dient te voldoen aan de principes die gelden voor een “goede doelen organisatie” welke aanspraak kan maken op de ANBI status. Op 10 december 2012 brengen de heren Kuipers en Groeneveld een bezoek aan notariskantoor van Esch Wisse in Hoofddorp voor de oprichting van de stichting.

Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt als volgt:
“De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
BESTUUR EN BESTUURSWERKZAAMHEDEN
Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit André Kuipers (voorzitter) en Anne Cor Groeneveld (secretaris-penningmeester). In de verslagperiode kwam het bestuur vier maal bijeen, naast de diverse contacten voor de activiteiten van de stichting.

Financiële verantwoording

De opbrengsten uit boeken (royalties 2015/2016) door André Kuipers zijn in 2016 overgemaakt aan de op de omslag van de boeken genoemde goede doelen, te weten:

  • Emma Kinderziekenhuis € 1.583,32
  • Stichting Hoogvliegers € 1.508,67
  • We Foundation € 1.592,25
  • Wereld Natuur Fonds € 1.583,32

Door het bestuur is besloten om in 2016 de volgende bedragen te schenken aan de goede doelen die worden gesteund door de stichting:

  • Emma Kinderziekenhuis € 2.500
  • Stichting Hoogvliegers € 1.500
  • WE Foundation € 1.000
  • Wereld Natuur Fonds € 2.500

 

Toelichting op de balans per 31 december 2016
 
Activa
Vlottende activa
1. Vorderingen
31-12-2016 31-12-2015
Overlopende activa
Nog te ontvangen donatie 1.250
Rente 181 986
181 2.236
2. Liquide middelen  
ABN AMRO Bank N.V. € 174.962 € 169.798
Passiva
3. Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 159.375 170.034
159.375 170.034
Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari 170.034 180.200
Resultaatbestemming boekjaar -10.659 -10.166
Stand per 31 december 159.375 170.034
4. Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Accountantskosten 2.000 2.000
Nog te verstrekken donaties 7.500
Nog door te storten royalties 6.268
15.768 2.000
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
Saldo 2016 Begroting 
2016
Saldo 2015
5. Baten
Donaties 10.050 11.000 10.343
Ontvangen Royalty’s 5.471 4.300 4.284
15.521 15.300 14.627
Lasten
Donaties verstrekt goede doelen 15.000 8.500 16.750
Royalties voldaan 3.167 4.300 4.284
Royalties voldaan 2015  3.101  –  –
21.268 12.800 21.034
Het bestuur heeft besloten de ontvangen royalties met een kleine verhoging te schenken aan de goede doelen zodat per doel een min of meer vergelijkbaar bedrag en in lijn met de voorgaande jaren is toegekend.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 1016 geen werknemers werkzaam (2015: idem).
6. Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten 1.208 1.500 1.582
Verkoopkosten 209
Algemene kosten 3.713  2.500  3.163
4.921 4.000 4.954
Kantoorkosten
Drukwerk 332 1.500 407
Automatiseringskosten 876  1.175
1.208 1.500 1.582
Verkoopkosten
Represenatiekosten  –  –  209
Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten  2.420  2.500  2.400
 1.293  –  763
3.713  2.500  3.163
7. Financiële baten en lasten 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  181  1.800  1.443
Rentelasten en soortgelijke kosten  -172  -250  -248
9 1.550 1.195
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente bestuur spaarrekening 181 1.800 1.443
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten -172 -250 -248