Missie

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de André Kuipers Stichting luidt als volgt: 'De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.'

Beleidsplan op hoofdlijnen

Ter invulling van de doelstellingen worden de volgende activiteiten voor 2017 ontwikkeld en krijgt beleidsontwikkeling aandacht:

  • Lezingen en presentaties; gedurende de gehele beleidsperiode.
  • Verwerving donaties n.a.v. lezingen en presentaties; gehele beleidsperiode.
  • Keuze goede doelen; gehele beleidsperiode.
  • Overleg en toetsing goede doelen inzake aanwending bijdrage: gehele periode.
  • Fondsenwerving, inclusief subsidies, donaties, legaten; gehele beleidsperiode.
  • Voorlichting en educatie: gehele beleidsperiode. Voor eind 2017 is de lancering voorzien van een educatief Space Bus-project.

Binnen en buiten de organisatie zal overleg worden gevoerd over de wijze waarop de ruimtevaart kan worden gestimuleerd en ondersteund ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, educatie en duurzaamheid.
In deze beleidsperiode zal de missie en de visie verder worden ontwikkeld en getoetst voor de periode na 2017.

Bestuurders

Het bestuur en de organisatie van de André Kuipers Stichting bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor de statutaire doelstellingen.

Het bestuur bestaat uit de heren André Kuipers, voorzitter, en Anne Cor Groeneveld, secretaris-penningmeester. Deze functies zijn onbezoldigd.

De Stichting besteedt administratie en accountancy uit aan een accountantskantoor.

Het bestuur overweegt een Comité van Aanbeveling te introduceren dat dient ter ondersteuning en promotie van de doelstellingen. Tevens dient het CvA als adviesorgaan voor het bestuur teneinde optimaal, en voor langere tijd, invulling te kunnen geven aan de doelstellingen. Het CvA krijgt geen statutaire verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden.

Fondsenwerving

De Stichting verwerft haar middelen door de inbreng van financiële bijdragen en donaties naar aanleiding van lezingen en presentaties.

Officiële website André Kuipers Stichting - realisatie: Drimwerk