Goede doelen 2016

Emma Kinderziekenhuis

Het Emma Kinderziekenhuis AMC is het kinderziekenhuis van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven. Veel patiënten zijn afkomstig uit alle delen van het land. Om kinderen zich zo veel mogelijk thuis te laten voelen en om zich te blijven ontwikkelen (school, sociaal) vindt momenteel een grootscheepse verbouwing plaats.
www.steunemma.nl

Stichting Hoogvliegers

Stichting HoogvliegersDe doelstelling van Stichting Hoogvliegers is zieke en gehandicapte kinderen (6 t/m 16 jaar) zelf te laten vliegen. In de afgelopen vier jaren vlogen er meer dan 4.500 kinderen. De stichting vliegt het hele jaar door, vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor ter beschikking. Het resultaat is een geweldig avontuur, met als hoogtepunt een vlucht van 30 tot 45 minuten. Vaak kan ook een ouder, broertje, zusje of begeleider mee. Wanneer de omstandigheden het toelaten zal het kind zelf het vliegtuig besturen en is voor één dag niet ziek, maar piloot!
www.stichtinghoogvliegers.nl

WE Foundation

We FoundationMPS VI is een zeer zeldzame stofwisselingsziekte. Het is een van de vele stofwisselingsziekten die veel bedreigender blijken te zijn voor kinderen dan velen van ons ooit hadden kunnen vermoeden. Per jaar worden er zo'n 400 kinderen gediagnosticeerd met een vorm van kanker waarvan gelukkig 75% geneest. Per jaar worden er ongeveer 800 kinderen gediagnosticeerd met een stofwisselingsziekte waarvan 70% overlijdt. Er wordt vrijwel geen onderzoek gedaan naar MPS VI. De WE Foundation zet zich in om meer onderzoek mogelijk te maken.
www.alvarum.com/wefoundation

Wereld Natuur Fonds

Wereld Natuur FondsHet WNF staat voor bescherming van biodiversiteit op aarde. Het WNF doet dit door belangrijke leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Speciale aandacht gaat uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen. Het is belangrijk de belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten.
www.wnf.nl

BESTUURSVERSLAG OVER 2016

WAT VOORAF GING

Direct na zijn succesvolle ruimtevlucht die 193 dagen duurde (21 december 2011 tot 1 juli 2012) geeft astronaut André Kuipers aan dat hij zich wil inzetten ten dienste van de samenleving met bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Vooral voor deze laatste activiteiten wil hij een stichting oprichten en verzoekt Anne Cor Groeneveld om naast hem in het bestuur plaats te nemen. De stichting dient te voldoen aan de principes die gelden voor een "goede doelen organisatie" welke aanspraak kan maken op de ANBI status. Op 10 december 2012 brengen de heren Kuipers en Groeneveld een bezoek aan notariskantoor van Esch Wisse in Hoofddorp voor de oprichting van de stichting.

DOELSTELLING

De statutaire doelstelling luidt als volgt:
"De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."
BESTUUR EN BESTUURSWERKZAAMHEDEN
Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit André Kuipers (voorzitter) en Anne Cor Groeneveld (secretaris-penningmeester). In de verslagperiode kwam het bestuur vier maal bijeen, naast de diverse contacten voor de activiteiten van de stichting.

FINANCIELE VERANTWOORDING

De opbrengsten uit boeken (royalties 2015/2016) door André Kuipers zijn in 2016 overgemaakt aan de op de omslag van de boeken genoemde goede doelen, te weten:

  • Emma Kinderziekenhuis € 1.583,32
  • Stichting Hoogvliegers € 1.508,67
  • We Foundation € 1.592,25
  • Wereld Natuur Fonds € 1.583,32

DOOR HET BESTUUR IS BESLOTEN OM IN 2016 DE VOLGENDE BEDRAGEN TE SCHENKEN AAN DE GOEDE DOELEN DIE WORDEN GESTEUND DOOR DE STICHTING:

  • Emma Kinderziekenhuis € 2.500
  • Stichting Hoogvliegers € 1.500
  • WE Foundation € 1.000
  • Wereld Natuur Fonds € 2.500

 

Toelichting op de balans per 31 december 2016
     
Activa        
         
Vlottende activa        
1. Vorderingen        
  31-12-2016 31-12-2015
    €    € 
Overlopende activa        
Nog te ontvangen donatie     1.250 
Rente   181    986 
    181    2.236 
         
         
2. Liquide middelen        
ABN AMRO Bank N.V.   € 174.962   € 169.798
         
Passiva        
         
3. Eigen vermogen        
Stichtingskapitaal   159.375   170.034
    159.375   170.034
         
Stichtingskapitaal        
Stand per 1 januari   170.034   180.200
Resultaatbestemming boekjaar   -10.659   -10.166
Stand per 31 december   159.375   170.034
         
4. Kortlopende schulden         
         
Overlopende passiva         
Accountantskosten   2.000    2.000 
Nog te verstrekken donaties    7.500   
Nog door te storten royalties    6.268   
    15.768    2.000 
         
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
    Saldo 2016 Begroting
2016
Saldo 2015
   
5. Baten        
Donaties   10.050  11.000 10.343 
Ontvangen Royalty's   5.471  4.300 4.284 
    15.521  15.300 14.627 
         
Lasten        
Donaties verstrekt goede doelen    15.000 8.500 16.750
Royalties voldaan    3.167 4.300 4.284
Royalties voldaan 2015     3.101  -  -
    21.268  12.800  21.034 
         
Het bestuur heeft besloten de ontvangen royalties met een kleine verhoging te schenken aan de goede doelen zodat per doel een min of meer vergelijkbaar bedrag en in lijn met de voorgaande jaren is toegekend.
         
Personeelsleden        
Bij de stichting waren in 1016 geen werknemers werkzaam (2015: idem).        
         
6. Overige bedrijfskosten        
Kantoorkosten   1.208 1.500 1.582
Verkoopkosten   - - 209
Algemene kosten   3.713  2.500  3.163
    4.921 4.000 4.954
         
Kantoorkosten        
Drukwerk   332 1.500 407
Automatiseringskosten   876 -  1.175
    1.208 1.500 1.582
         
Verkoopkosten        
Represenatiekosten    -  -  209
         
Algemene kosten        
Accountantskosten        
Advieskosten    2.420  2.500  2.400
     1.293  -  763
    3.713  2.500  3.163
         
7. Financiële baten en lasten         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     181  1.800  1.443
Rentelasten en soortgelijke kosten     -172  -250  -248
    9 1.550 1.195
         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten        
Rente bestuur spaarrekening   181 1.800 1.443
         
Rentelasten en soortgelijke kosten        
Bankkosten   -172 -250 -248

Officiële website André Kuipers Stichting - realisatie: Drimwerk