Goede doelen 2015

Emma Kinderziekenhuis

Het Emma Kinderziekenhuis AMC is het kinderziekenhuis van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven. Veel patiënten zijn afkomstig uit alle delen van het land. Om kinderen zich zo veel mogelijk thuis te laten voelen en om zich te blijven ontwikkelen (school, sociaal) vindt momenteel een grootscheepse verbouwing plaats.
www.steunemma.nl

Stichting Hoogvliegers

Stichting HoogvliegersDe doelstelling van Stichting Hoogvliegers is zieke en gehandicapte kinderen (6 t/m 16 jaar) zelf te laten vliegen. In de afgelopen vier jaren vlogen er meer dan 4.500 kinderen. De stichting vliegt het hele jaar door, vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor ter beschikking. Het resultaat is een geweldig avontuur, met als hoogtepunt een vlucht van 30 tot 45 minuten. Vaak kan ook een ouder, broertje, zusje of begeleider mee. Wanneer de omstandigheden het toelaten zal het kind zelf het vliegtuig besturen en is voor één dag niet ziek, maar piloot!
www.stichtinghoogvliegers.nl

WE Foundation

We FoundationMPS VI is een zeer zeldzame stofwisselingsziekte. Het is een van de vele stofwisselingsziekten die veel bedreigender blijken te zijn voor kinderen dan velen van ons ooit hadden kunnen vermoeden. Per jaar worden er zo'n 400 kinderen gediagnosticeerd met een vorm van kanker waarvan gelukkig 75% geneest. Per jaar worden er ongeveer 800 kinderen gediagnosticeerd met een stofwisselingsziekte waarvan 70% overlijdt. Er wordt vrijwel geen onderzoek gedaan naar MPS VI. De WE Foundation zet zich in om meer onderzoek mogelijk te maken.
www.alvarum.com/wefoundation

Wereld Natuur Fonds

Wereld Natuur FondsHet WNF staat voor bescherming van biodiversiteit op aarde. Het WNF doet dit door belangrijke leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Speciale aandacht gaat uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen. Het is belangrijk de belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten.
www.wnf.nl

BESTUURSVERSLAG OVER 2015

Wat vooraf ging

Direct na zijn succesvolle ruimtevlucht die 193 dagen duurde (21 december 2011 tot 1 juli 2012) geeft astronaut André Kuipers aan dat hij zich wil inzetten ten dienste van de samenleving met bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Vooral voor deze laatste activiteiten wil hij een stichting oprichten en verzoekt Anne Cor Groeneveld om naast hem in het bestuur plaats te nemen. De stichting dient te voldoen aan de principes die gelden voor een "goede doelen organisatie" welke aanspraak kan maken op de ANBI status. Op 10 december 2012 brengen de heren Kuipers en Groeneveld een bezoek aan notariskantoor van Esch Wisse in Hoofddorp voor de oprichting van de stichting.

Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt als volgt:
"De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

Bestuur en bestuurswerkzaamheden

Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit André Kuipers (voorzitter) en Anne Cor Groeneveld (secretaris-penningmeester). In de verslagperiode kwam het bestuur vier maal bijeen, naast de diverse contacten voor de activiteiten van de stichting.

FINANCIELE VERANTWOORDING

  • De opbrengsten uit boeken (royalties 2014/2015) door André Kuipers zijn in 2015 overgemaakt aan de op de omslag van de boeken genoemde goede doelen, te weten:
  • Emma Kinderziekenhuis € 1.479,12
  • Stichting Hoogvliegers € 873
  • We Foundation € 453,22
  • Wereld Natuur Fonds € 1.379,12.

Door het bestuur is besloten om in 2015 de volgende bedragen te schenken aan de goede doelen die worden gesteund door de stichting:

  • Emma Kinderziekenhuis € 3.500,00
  • Stichting Hoogvliegers € 2.500,00
  • WE Foundation € 2.500,00
  • Wereld Natuur Fonds € 1.500,00

 

Balans per 31 december
  Begroting 2016 2015
Actief        
         
Overlopende activa   € 0   € 2.236
Liquide middelen    € 180.000    € 169.798
         
BALANS TOTAAL   € 180.000   € 172.034
         
Passief        
         
Eigen vermogen        
Stichting kapitaal   € 178.000   € 170.034
         
Kortlopende schulden        
Overlopende passiva € 2.000   € 2.000  
    € 2.000   € 2.000
         
BALANS TOTAAL   € 180.000   € 172.034
 
Staat van baten en lasten over 2015
  Begroting 2016  Saldo 2015
         
Baten        
Donaties   € 11.000     € 10.343  
Royalty's   € 4.300   € 4.284  
Giften € -   € -  
Lezingen € -   € -  
    € 15.300   € 14.627
         
Lasten        
Donaties verstrekt aan goede doelen € 6.000   € 16.750  
Schenkingen royalty's € 4.300   € 4.284  
NLF André Kuipers Ruimtevaartprijs € 2.500   € -  
Overige giften        
Kantoorkosten € 1.500   € 1.582  
Verkoopkosten € -   € 209  
Algemene kosten € 2.500   € 3.163  
Eénmalige advieskosten        
Ontvangen rente baten € -1.800   € -1.443  
Rentelasten en bankkosten € 250   € 248  
    € 15.250   € 24.793
         
Saldo van baten en lasten   € 50   € -10.166

Officiële website André Kuipers Stichting - realisatie: Drimwerk