Goede doelen 2014

Emma Kinderziekenhuis

Het Emma Kinderziekenhuis AMC is het kinderziekenhuis van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven. Veel patiënten zijn afkomstig uit alle delen van het land. Om kinderen zich zo veel mogelijk thuis te laten voelen en om zich te blijven ontwikkelen (school, sociaal) vindt momenteel een grootscheepse verbouwing plaats.
www.steunemma.nl

Stichting Hoogvliegers

Stichting HoogvliegersDe doelstelling van Stichting Hoogvliegers is zieke en gehandicapte kinderen (6 t/m 16 jaar) zelf te laten vliegen. In de afgelopen vier jaren vlogen er meer dan 4.500 kinderen. De stichting vliegt het hele jaar door, vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor ter beschikking. Het resultaat is een geweldig avontuur, met als hoogtepunt een vlucht van 30 tot 45 minuten. Vaak kan ook een ouder, broertje, zusje of begeleider mee. Wanneer de omstandigheden het toelaten zal het kind zelf het vliegtuig besturen en is voor één dag niet ziek, maar piloot!
www.stichtinghoogvliegers.nl

WE Foundation

We FoundationMPS VI is een zeer zeldzame stofwisselingsziekte. Het is een van de vele stofwisselingsziekten die veel bedreigender blijken te zijn voor kinderen dan velen van ons ooit hadden kunnen vermoeden. Per jaar worden er zo'n 400 kinderen gediagnosticeerd met een vorm van kanker waarvan gelukkig 75% geneest. Per jaar worden er ongeveer 800 kinderen gediagnosticeerd met een stofwisselingsziekte waarvan 70% overlijdt. Er wordt vrijwel geen onderzoek gedaan naar MPS VI. De WE Foundation zet zich in om meer onderzoek mogelijk te maken.
www.alvarum.com/wefoundation

Wereld Natuur Fonds

Wereld Natuur FondsHet WNF staat voor bescherming van biodiversiteit op aarde. Het WNF doet dit door belangrijke leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Speciale aandacht gaat uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen. Het is belangrijk de belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten.
www.wnf.nl

Financiële verantwoording

De opbrengsten uit boeken (royalties) door André Kuipers zijn in december 2014 overgemaakt aan de op de omslag van de boeken genoemde goede doelen, te weten:

 • Emma Kinderziekenhuis € 3.710,07
 • Stichting Hoogvliegers € 890,00
 • We Foundation € 1.660,40
 • Wereld Natuur Fonds € 3.710,07

Op 10 november 2014 is door het bestuur besloten om in 2014 de volgende bedragen te schenken aan de goede doelen die worden gesteund door de stichting:

 • Emma Kinderziekenhuis € 3.500,00
 • Stichting Hoogvliegers € 2.500,00
 • WE Foundation € 2.500,00
 • Wereld Natuur Fonds € 1.500,00

Op 22 juni 2014 is een donatie verstrekt aan het Wereld Natuur Fonds van € 1.000,00.

Bestuursverslag André Kuipers Stichting 2012 - 2013

Wat vooraf ging

Direct na zijn succesvolle ruimtevlucht die 193 dagen duurde (21 december 2011 tot 1 juli 2012) geeft astronaut André Kuipers aan dat hij zich wil inzetten ten dienste van de samenleving met bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Vooral voor deze laatste activiteiten wil hij een stichting oprichten en verzoekt Anne Cor Groeneveld om naast hem in het bestuur plaats te nemen. De stichting dient te voldoen aan de principes die gelden voor een "goede doelen organisatie" welke aanspraak kan maken op de ANBI status. Op 10 december 2012 brengen de heren Kuipers en Groeneveld een bezoek aan notariskantoor van Esch Wisse in Hoofddorp voor de oprichting van de stichting.

Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt als volgt:
"De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

Bestuur en bestuurswerkzaamheden

Vanaf de oprichting bestaat het bestuur uit: André Kuipers, voorzitter en Anne Cor Groeneveld, secretaris-penningmeester. In de verslagperiode kwam het bestuur zeven maal bijeen naast de informele contacten om de stichting op te richten en vorm te geven.

Goede doelen

In de afgelopen beleidsperiode werden de volgende doelen ondersteund:

 • Wereld Natuur Fonds
 • WE Foundation
 • Emma Kinderziekenhuis
 • Stichting Hoogvliegers

De Stichting is haar activiteiten aangevangen op basis van een voorschot op de opbrengsten die door André Kuipers werden gegenereerd in 2012 met zijn publieke optredens. Omdat het overleg hierover met de Belastingdienst over deze donatie tot in 2014 doorliep, gaf dit voor het eerste exploitatiejaar een negatief eigen vermogen. De dialoog met de Belastingdienst is in 2014 afgerond en door het bestuur van de Stichting en de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst getekend.

Tot slot

Het bestuur wil zijn grote dank uiten aan mevrouw Helen Conijn, echtgenote van André Kuipers, voor haar enorme inzet ten behoeve van het werk van de stichting.

André Kuipers - Voorzitter
Anne Cor Groeneveld - Secretaris-penningmeester
 

Overige giftenp.m € - 

Balans per 31 december
  2015 (begroot) 2014  
Actief        
         
Overlopende activa   € 0   € 2.500
Liquide middelen    € 183.750    € 179.700
         
BALANS TOTAAL   € 183.750   € 182.200
         
Passief        
         
Eigen vermogen        
Stichting kapitaal   € 183.750   € 180.200
         
Kortlopende schulden        
Renteloze lening A. Kuipers € -   € -  
Overlopende passiva € 2.000   € 2.000  
    € 2.000   € 2.000
         
BALANS TOTAAL   € 186.250   € 182.200
 
Staat van baten en lasten over 2014
  Begroting 2015  Saldo 2014
         
Baten        
Donaties   € 12.000     € 204.182  
Royalty's   € 2.700   € 9.971  
Giften € -   € -  
Lezingen € -   € 4.175  
    € 14.700   € 218.328
         
Lasten        
Donaties verstrekt aan goede doelen € 5.000   € 11.000  
Schenkingen royalty's € 2.700   € 9.971  
NLF André Kuipers Ruimtevaartprijs € 2.500   € -  
Kantoorkosten € 2.000   € 1.651  
Algemene kosten € 2.500   € 2.409  
Eénmalige advieskostem € -   € 6.740  
Ontvangen rente baten € -1.800   € -  
Rentelasten en bankkosten € 250   € 246  
    € 13.150   € 32.017
         
Saldo van baten en lasten   € 1.550   € 186.311

Officiële website André Kuipers Stichting - realisatie: Drimwerk